Tillbaka till CV

Kursbeskrivelser

Eftersom dessa specifika kurserna kanske är okända för dig har jag försökt sammanställa kursbeskrivelsena här. Info om Universitetet i Oslo kommer från
www.uio.no och den delen om IT-kandidat kommer från www.na.no.

In104

Innhold

Emnet er bygget opp rundt et fåtall større eksempler på teknisk-naturvitenskapelige beregningsoppgaver. I tilknytning til eksemplene gjennomgås utvalgte teknikker fra numerisk analyse og grafisk databehandling. Studentene skal arbeide med programmeringsoppgaver i tilknytning til de samme eksemplene. Programmene vil være av en slik størrelse at oppdeling (modularisering) blir avgjørende.

Mål

Etter emnet skal studentene ha erfaring med utvikling av større programmer for teknisk-naturvitenskapelige beregninger.

In105

Innhold

Praktisk innføring i bruk av dataterminaler og datamaskiner. Datatyper og strukturer, datarepresentasjon, algoritmer og prosesser, program og programstrukturer, programmeringsteknikk. Det meste av programmeringsspråket JAVA gjennomgås. Det legges vekt på innføring i objektorienterte programmeringsteknikker. Samfunnsmessige aspekter ved faget. En kort innføring i de viktigste delene av et annet programmeringsspråk, f.eks. C++. I forbindelse med programmeringen, vil Emacs bli introdusert som tekstbehandlingsverktøy og Unix som operativsystem.

Mål

Emnet tar sikte på å gi studentene en grunnleggende forståelse av begreper, problemstillinger og metoder innen databehandling og gi dem et første erfaringsgrunnlag i utvikling av programmer.

IN106

Innhold

Kurset gir grunnleggende kunnskaper i signal- og bildebehandling, noe som bl.a. danner fundament for multimedia anvendelser. Følgende tema dekkes: analoge og digitale signaler og bilder med matematiske beskrivelser i tid, rom og frekvens. Filtrering, sampling, resampling, Fourier-transformasjoner og konvolusjon. Terskling, histogrammer og histogram-transformasjoner av bilder. Fargebilder, kompresjon og segmentering. Eksempler hentes bl.a. fra tale, musikk, ultralyd, røntgen og satellittbilder.

Mål

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder innen signal og bildebehandling. Gjenom praktiske øvelser skal studenterne også få trening i bruk av programpakker og utstyr.

In114

Innhold

3-skjema-arkitekturen for databasehåndteringssystemer. Relasjonsdatabaser og
datadefinisjons- og datamanipulasjonsspråket SQL (Standard Query Language). Litt om normalisering. Objektorienterte databaser og ODL (Object Document Language)/OQL (Object Query Language). Ulike perspektiver i systemutviklingen. Metoder, teknikker og verktøy i det dataorienterte perspektiv. Informasjonsmodellering med NIAM. Oversettelse av NIAM-diagrammer til relasjonsdatabaseskjemaer og til UML (Unified Modelling Language)-strukturdiagrammer. Beskrivelse og håndheving av skranker (begrensninger av lovlige tilstander og overganger i databasen). Informasjonssystemer og deres plass i virksomheten. Betraktninger om kostnader over systemers totale levetid.

Mål

Emnet skal gi studentene en innføring i utvikling av datamaskinbaserte informasjonssystemer fra et dataorientert perspektiv. Ved hjelp av informasjonsmodellering skal studentene bli i stand til å foreslå en fornuftig datastruktur ut fra ustrukturert informasjon om et problemområde. Videre skal studentene lære å realisere og bruke datastrukturen ved hjelp av SQL og få praktisk trening i bruk av relasjonsdatabaser og CASE-verktøy.

In115

Innhold

Gjennomgang av datastrukturer som lister, trær og grafer, samt hvordan disse kan benyttes til å lage effektive algoritmer for bl.a. sortering, forskjellige former for lagring og søkning og nettverkstraversering. Det legges vekt på programstruktur, rekursiv programmering og effektivitet, samt design av grensesnittet til en datastruktur, dvs. skillet mellom definisjonen og implementasjonen av en datastruktur.

Mål

Studentene skal bli kjent med en del basale datastrukturer, hvilke operasjoner som naturlig er knyttet til disse, og hvordan de kan benyttes til å løse en del typiske algoritmiske problemer.

In147

Innhold

Samvirke mellom program- og maskinvare. Oppbyggingen av generelle datamaskiner, prossesorens arkitektur, og lavnivåprogrammering i assemblerspråk og C. Prinsipper for operativsystemer og deres samspill med programmer og maskinvaren. Altså som IN 147A, men samvirket blir studert nærmere gjennom eksempler fra operativsystemer, parallellitet og lignende

Mål

Studentene skal kunne skrive programmer i assemblerspråk og C. Videre skal de forstå de viktigste delene av datamaskinens oppbygning og virkemåte både når det gjelder program- og maskinvare og samspillet mellom disse.

In166

Målet med kurset er å gi informatikkstudenter en bakgrunn for å forstå samfunnsmessige aspekter ved bruk av informasjonsteknologi (IT), og gi dem et grunnlag for å oppdage og analysere dette. Gjennom kurset skal studentene få innsikti og erfaring fra prosjektarbeid slik at de blir bedre i stand til å delta i arbeid vedrørende utvikling, innføring og bruk av IT. Spesielt skal studentene bli i stand til å følge de lover og avtaler som regulerer informatikeres arbeid. Læringsmålene for kurset uttrykker hva studentene skal kunne etter kurset. Gjennom prosjektarbeidet skal de lære å:

Studentene skal i tillegg kunne:

In211

Innhold

Metoder for syntaks-beskrivelse og syntaks-analyse, enkel semantikk, samt hovedidéene for implementasjon av noen typer programmeringsspråk, bl.a. funksjonelle språk.

Mål

Studentene skal bli fortrolige med en del teoretiske og praktiske sider ved programmeringsspråk, hvordan de bygges opp, defineres og implementeres.

In228

Innhold

Det gis en innføring i grunnleggende elementer ved script-språk, bl.a. datastrukturer (list, hash), regulære uttrykk, klasser og objektorientert programmering, interaksjon med operativsystemet, grafiske brukergrensesnitt, bygging av biblioteker, tilleggsmoduler på Internett, effektivitet, flytting av CPU-intensiv kode til C, C++ eller Fortran, installasjon av programpakker. Eksempler gis parallelt i Perl, Python og Tcl med anvendelser hentet fra numerisk simulering og visualisering. Det legges vekt på å kombinere temaer som tekstprosessering, grafiske grensesnitt og kommunikasjon med C, C++ eller Fortran programvare for å skreddersy simuleringsomgivelser ("problem solving environments"). Studentene må løse obligatorisk(e) oppgave(r) knyttet til gruppeundervisningen. I tillegg skal det gjennomføres et større programmmeringsprosjekt, der studentene selv, i samarbeid med kursledelsen, kan definere innholdet. Selv om eksemplene i emnet er spesielt relevante for studenter i matematisk modellering, kreves det ingen bakgrunn i numeriske metoder eller matematikk.

Mål

Emnet tar for seg scripte-teknikker for å bygge applikasjoner, gjerne ved å "lime" sammen eksisterende programmer. Studentene skal få en forståelse for mulighetene og begrensningene i scripting og hvordan scripting kan kombineres med systemutviklingsspråk som Fortran, C og C++. Det legges stor vekt praktiske programmeringsferdigheter samt å finne programvare og dokumentasjon på Internett.

In270

Innhold

Kurset gir en grundig innføring i basale funksjoner, som adressering, ruting, svitsjing, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Dette er funksjoner som er fundamentale i alle former for kommunikasjonssystemer. Disse funksjonene plasseres inn i et rammeverk, kalt referansemodellen for åpne systemer. Det blir gitt eksempler på hvordan disse basalfunksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen lokalnett, internet og ATM.

Mål

Kurset skal gi studentene god forståelse av basale funksjoner moderne kommunikasjonssystemer bygger på, og vil være et nødvendig fundament for å kunne arbeide innen dette feltet.

ST001

Innhold

Elementær sannsynlighetsregning; de viktigste sannsynlighetsfordelingene; metoder for analyse av parvise data og toutvalgsssituasjoner; regresjons- og variansanalyse; korrelasjon; analyse av frekvenser og tabelldata.

Mål

Å gi en anvendt rettet innføring i de mest sentrale statistiske modeller og metoder. Emnet skal gi studenter i mindre matematisk orienterte fag (f. eks. biologi, farmasi og kjemi) et grunnlag for selv å kunne foreta enkle statistiske analyser. Studenter i fag som fysikk og informatikk, der det trenges en mer solid innføring i sannsynlighetsregning, anbefales å ta ST 100.

IT-kandidat

Innhold

Informasjonssamfunnet bygger på en stadig mer kompleks teknologisk plattform. Gjennom ett års intensivt arbeid på deltid bestående av forelesninger og praksis, får deltakerne en bred og solid kunnskap innen Microsoft kontorapplikasjoner med tekstbehandling, regneark og database, samt innen nettverk og nettverksadministrasjon. Studiet gir et solid ståsted, både for arbeid og videre utdanning. IT-Kandidat er en spesielt tilrettelagt deltidsvariant av studiet IT-Prosjekt. Første del av studiet omhandler bruk av Microsofts kontorapplikasjoner i et Windows-basert brukermiljø. Deltaker arbeider med tekstbehandling og regneark lokalt på egne maskiner og i samarbeid med andre på samme nett, og ser også på publisering over Internett. Det gis videre en innføring i datakommunikasjon og teknologi.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.47)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.Richard S. Venemyr 2003-01-08